Privacybeleid

 • WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

  ALGEMEEN

  Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  WAT BETEKENT DIT VOOR U?

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

  WAAR ZORGEN WIJ VOOR?

  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

  MET WIE & WANNEER WORDEN ER GEGEVENS UITGEWISSELD ?

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw  toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

  WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE IN UW DOSSIER?

  • Naam, adres, woonplaats,
  • Telefoon
  • Email: Voor. Wij gebruiken het Emailadres alleen voor het versturen van een herinnering van uw afspraak en eventueel het digitaal verzenden van uw factuur en zullen geen aanbiedingen of nieuwsbrieven sturen om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen
  • Geboorte datum
  • Geslacht
  • Huisarts
  • Medische gegevens. Verkregen middels een anamneseformulier, basisfunctie onderzoek en behandeling
  • Foto’s of verwijzingen door huisarts, specialist of andere therapeut.

  WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN OP DE ZORGNOTA

  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • Datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals behandelcode en omschrijving therapie
  • De kosten van het consult

  HOE WORDEN DE DOSSIERS BEWAARD?

  • Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard op de speciaal door de beroepsvereniging NMTN ontwikkeld softwareprogramma genaamd TRICS
  • Het programma is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

  HOELANG WORDEN DOSSIERS BEWAARD?

  Alle dossiers worden 20 jaar bewaard en daarna vernietigd / verwijderd. Bij ziekte of overlijden worden alle dossiers overgedragen aan mijn collega: Annie Hoekstra-Kuperus, Schoterlandseweg 98, 8413 NE Oudehorne www.massagepraktijkhoekstra.nl

  WAT TE DOEN BIJ EEN DATALEK OF INCIDENT?

  1. (Bijna) Incident signaleren via een VIM formulier die op aanvraag te verkrijgen is in de praktijk.
  2. VIM formulier (Veilig incident melden) invullen en toevoegen aan het dossier van de cliënt.
  3. Incident op de agenda zetten bij incidentengroep.
  4. Incidenten worden besproken in een incidentengroep, bestaande uit: Annie Hoekstra-Kuperus te Oudehorne  www.massagepraktijk-hoekstra.nl, Linda Timmermans te Zevenhuizen www.massagepraktijklinda.nl 
  5. Overleg met cliënt en zorgen voor de juiste afwikkeling van het incident.
  6. Indien nodig een incidentencoordinator van Quasir inschakelen. Quasir zal bij de behandeling van een klacht gericht zijn op het bereike van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. 

  Voor  meer vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Plan je afspraak via Whatsapp

Aangesloten bij de NVST, NMTN en de RBCZ  waardoor ik voldoe aan de eisen van de zorgverzekeraar om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Dit geldt alleen bij een aanvullende verzekering .